Úschovna zavazadel – Praha hlavní nádraží

Netahejte se s těžkými kufry po Praze a uložte si svoje zavazadlo v úschovně na pár kliknutí v jedné z více jak 350 schránek.

Provozovatel

OX Point a. s. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika,
IČ: 09752251, DIČ CZ09752251, zapsaný v obchodním rejstříku z Městského soudu v Praze, oddíl B, oddíl 25847,
kontaktní telefon 725 999 734

Ceník

schránka

L

125 Kč / 24h

schránka

XL

150 Kč / 24h

schránka

L

75 Kč / 6h

schránka

XL

100 Kč / 6h

Obchodní podmínky

 1. Tento provozní řád závazně upravuje podmínky využívání samoobslužné úschovny zavazadel provozovatele a je nedílnou součástí každé jednotlivé smlouvy o využití samoobslužné úschovny zavazadel.
 2. Samoobslužná úschovna zavazadel je určena ke krátkodobému uložení zavazadel do úschovných boxů, které jsou tomu určené bez účasti zaměstnanců provozovatele. Zákazník je povinen se před použitím samoobslužné úschovny zavazadel seznámit s obsahem tohoto provozního řádu, který je uveden v elektronické podobě na každém ovládacím boxu a v plném rozsahu jej dodržovat. Použitím samoobslužné úschovny zavazadel zákazník souhlasí s tímto provozním řádem a dobrovolně se mu podrobuje.
 3. Úschovna není přípustná v těchto hodinách od 0:45 do 3:15 hod., z důvodu uzavření haly vlakového nádraží pro veřejnost.
 1. Do úschovných boxů je možno uložit pouze zavazadla, která svými rozměry, hmotností a tvarem odpovídají velikosti úschovného boxu a svým obsahem nemohou způsobit škodu na majetku provozovatele nebo třetích osob.
 2. Samoobslužná úschovna zavazadel neplní funkci trezoru či bezpečnostní schránky a není určena k odkládání cenných předmětů. Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah zavazadla uloženého v úschovném boxu samoobslužné úschovny.
 3. Je zakázáno do úschovného boxu ukládat zejména následující předměty:
  1. Drahé či vzácné kovy a výrobky z drahých kovů, mince, drahé kameny, klenoty,
  2. finanční hotovost, platební karty, ceniny, vkladní knížky, osobní a cestovní doklady, cenné papíry, elektronické peněženky,
  3. předměty umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty,
  4. střelné, sečné a bodné zbraně, výbušniny, pyrotechnika, samozápalné a těkavé látky, jedovaté, žíravé či jinak nebezpečné látky, narkotika a psychotropní látky,
  5. potraviny a jiný materiál podléhající rychlé zkáze,
  6. živá a mrtvá zvířata, biologické tkáně, anatomické části, rostliny,
  7. znečištěné nebo mokré předměty, předměty vzbuzující odpor, jakož i předměty, které svou povahou nebo obalem mohou způsobit poškození zdraví, životního prostředí nebo majetku provozovatele či třetích osob
 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel, státní orgán či státní úřad je oprávněn z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany života a zdraví kdykoliv otevřít úschovný box, resp. zavazadla v něm uložená.
 1. Aktuální ceník je uveden v elektronické podobě na ovládacích boxech.
 2. Doba úschovy začíná běžet zaplacením ceny za využití úschovného boxu, umístěním zavazadla do odkládacího boxu a jeho uzavřením. Úschova končí otevřením úschovného boxu zákazníkem, resp. provozovatelem za podmínek uvedených v čl. IV. tohoto provozního řádu.
 3. Zákazník je oprávněn do jím zvoleného a zaplaceného úschovného boxu během doby úschovy vstoupit, a to i opakovaně, aniž by tím byla zvolená doba úschovy ukončena.
 4. V případě, že zákazník překročí jím zvolenou a zaplacenou dobu úschovy, je povinen doplatit cenu za dobu úschovy odpovídající ceně za dobu úschovy v daném časovém pásmu (při nedodržení doby úschovy do 6 hodin je doplatek za dalších 6 hodin a při nedodržení doby úschovy do 24 hodin je doplatek za dalších 24 hodin). Všechny případné doplatky při nedodržení doby úschovy jsou splatné před otevřením odkládacího boxu a vyzvednutím zavazadla z něj. Bez zaplacení doplatku nelze odkládací box otevřít.
 5. Nejdelší možná doba úschovy je 60 hodin.
 6. Po vyzvednutí zavazadla z úschovného boxu je zákazník povinen zkontrolovat, zda v odkládacím boxu nic nezanechal a zda nedošlo ke znečištění či poškození úschovného boxu. Pokud zákazník zjistí, že došlo k poškození majetku provozovatele, je povinen neprodleně o této skutečnosti provozovatele informovat na telefonu 725 999 734
 7. Jestliže zákazník zapomene PIN kód umožňující otevření úschovného boxu, je nutno kontaktovat provozovatele na telefonu 725 999 734
 1. Není-li zavazadlo ve lhůtě nejpozději do 60 hodin po uplynutí úschovní doby zákazníkem z odkládacího boxu vyzvednuto, je provozovatel oprávněn úschovný box otevřít, včetně otevření v něm uložených zavazadel, sepsat protokol o obsahu úschovného boxu a jeho obsah převézt a uložit do skladovacích prostor provozovatele, s výjimkou předmětů podléhajících rychlé zkáze, které je provozovatel oprávněn zlikvidovat okamžitě a tato skutečnost je poznamenána v sepsaném protokolu. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za otevření úschovného boxu, převezení a uložení obsahu úschovného boxu do skladovacích prostor provozovatele poplatek ve výši 1000,- Kč.
 2. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za úschovu věcí vyňatých z úschovného boxu a uložených ve skladovacích prostorách provozovatele poplatek ve výši 500,- Kč za každých započatých 24 hodin od uložení věcí ve skladovacích prostorách provozovatele.
 3. Právo na vydání uložených věcí ze skladovacích prostor provozovatele zákazník uplatňuje u provozovatele na adrese: Pražská 298 (hala 9), 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika, v provozní době od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Uložené věci provozovatel vydá zákazníkovi poté, co zákazník prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz, cestovní pas), specifikuje věci, které byly uloženy v úschovném boxu, a zaplatí provozovateli poplatky uvedené v tomto provozním řádu.
 1. Zákazník odpovídá provozovateli za škodu, která mu vznikla nesprávnou manipulací s úschovným boxem nebo jeho zařízením, násilným otevřením, úmyslným poškozením nebo tím, že v něm byly umístěny předměty, jejichž uložení do odkládacího boxu je zakázáno dle čl. II. tohoto provozního řádu.
 2. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení zavazadla uloženého v úschovném boxu pouze v případech odborně zjištěné nesprávné nebo nedostatečné funkce zajišťovacího mechanismu úschovného boxu, a to nejvýše do částky 30.000,- Kč. Tato odpovědnost se však nevztahuje na věci, jejichž ukládání do úschovného boxu je dle čl. II. tohoto provozního řádu zakázáno.
 3. Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení zavazadla, resp. za jeho obsah, jedná-li se o předměty, jejichž uložení do úschovného boxu je zakázáno dle čl. II. tohoto provozního řádu, ani za neoprávněné otevření úschovného boxu zákazníka, který nepostupoval předepsaným způsobem při uzavírání úschovného boxu a/nebo sdělil-li zákazník PIN kód umožňující otevření úschovného boxu třetí osobě.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zmeškané odlety, odjezdy, starty, za ztrátu příjmů, zisku, tržní pozice, zákazníků, pověsti a příležitosti. Stejně tak nenese žádnou odpovědnost, pokud nesplní své závazky vůči zákazníkovi z důvodů vyšší moci.
 5. Právní vztahy vyplývající z využívání samoobslužných úschovných boxů provozovatele se řídí českým právním řádem. Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s využíváním samoobslužných úschovných boxů provozovatele náleží do pravomoci českých soudů.

Tento právní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.2.2022.

Umístění